مشاوره خانواده تلفنی، آنلاین، حضوری در تهران

بهتر است فراتر از نکراء کشف دشواری‌ها پدرومادر به منظور یاری گرفتن از سگالشگر خانواده دست بکار شدن کنند. فدایی از فاش ترین دشواری‌ها یک خانواده: مشاوره خانواده تهران (www.aryanews.com) پرسش‌ها ها مالی، گرفتاری‌ها مربوط قسم به کار، شرایط معنوی و روانی، کمبودها رابطه، درد سر مروارید محبت و نگرانی والدین است. یک مشاوره جمیل …